Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 7: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17400/4, parc. č. 17350/1, parc. č. 22258/1, spoločnosti TLD, s.r.o. so sídlom v Bratislave

Uznesenie 14: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17400/4, parc. č. 17350/1, parc. č. 22258/1, spoločnosti TLD, s.r.o. so sídlom v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov registra „C“ v  k. ú. Rača, parc. č. 17400/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 54 m2, bez založeného listu vlastníctva, (zasahujúce do časti pozemkov registra „E“ parc. č. 17407 vo výmere 10 m²,  parc. č. 22262 vo výmere 12 m², parc. č. 17406/1 vo výmere 32 m², evidované na LV č. 400, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy), parc. č. 17350/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 361 m2, bez založeného listu vlastníctva, (zasahujúce do časti pozemkov registra „E“ parc. č. 17407  vo výmere 60 m², parc. č. 22262 vo výmere 72 m², parc. č. 17406/1 vo výmere 186 m²,   parc. č. 17404/2 vo výmere 24 m², parc. č. 17405/2 vo výmere 19 m², evidované na LV č. 400, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy),  parc. č. 22258/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 768 m2, bez založeného listu vlastníctva, (zasahujúce do časti pozemkov registra „E“ parc. č. 17417 vo výmere 234 m²,  parc. č. 22262  vo výmere 103 m²,  parc. č. 17411 vo výmere  102 m², parc. č. 17407 vo výmere 242 m², parc. č. 17406/1 vo výmere 128 m²,  parc. č. 17406/2    vo výmere 134 m², parc. č. 17398 vo výmere 129 m², parc. č. 17397 vo výmere 130 m²,  parc. č. 22258/2 vo výmere 1 566 m², evidované na LV č. 400, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy), spoločnosti TLD, s. r. o., Bajkalská 25 A, Bratislava, IČO 36378020, za účelom realizácie stavby – úprava križovatky a rozšírenie komunikácie a odbočovacích jazdných pruhov v oboch smeroch Račianskej ulice, pre stavbu „Maloobchodné zariadenia pre základnú obsluhu územia, Račianska ul., Bratislava“, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 14,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 44 562,00 Eur, odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 17
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemkov v k. ú. Rača, parc. č. 17400/4, parc. č. 17350/1, parc. č. 22258/1, spoločnosti TLD, s.r.o.
Prítomní: 43 Neprítomní: 2 Za: 28 Proti: 1 Zdržali sa: 14 Nehlasovali: 0