Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 10: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, stavby súp. č. 6095 a pozemku parc. č. 120, nachádzajúcich sa na Istrijskej 22 v Bratislave, pre Základnú umeleckú školu, so sídlom v Bratislave

Uznesenie 15: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, stavby súp. č. 6095 a pozemku parc. č. 120, nachádzajúcich sa na Istrijskej 22 v Bratislave, pre Základnú umeleckú školu, so sídlom v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, stavby, súpis. č. 6095, na pozemku parc. č. 120 a pozemku parc. č. 120 vo výmere 972 m2,  druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 1723,  na dobu neurčitú, pre Základnú umeleckú školu v Bratislave, Istrijská 22, IČO 36070939, za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za účelom zabezpečenia umeleckej výchovy a vzdelávania podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania ZUŠ,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 19
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom nehnuteľností v k. ú. Devínska Nová Ves, stavby súp. č. 6095 a pozemku parc. č. 120, nachádzajúcich sa na Istrijskej 22 v Bratislave, pre ZUŠ, so sídlom v Bratislave
Prítomní: 41 Neprítomní: 4 Za: 40 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0