Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 11: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej školy Christo Boteva, so sídlom v Bratislave

Uznesenie 16: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej školy Christo Boteva, so sídlom v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ v k. ú. Petržalka, parc. č. 4723/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 419 m2, LV 1, Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave, so sídlom na Záporožskej č. 8 v Bratislave, IČO 30853575, za účelom užívania detského ihriska pre deti z Bulharskej materskej školy, na dobu určitú od 12. 2. 2015 do 11. 2. 2020, za nájomné 0,25 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 104,75 Eur za celý predmet nájmu,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 20
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v Bratislave, parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej školy Christo Boteva, so sídlom v Bratislave
Prítomní: 40 Neprítomní: 5 Za: 39 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0