Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 12: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 446/2, pre Prvú distribučnú spoločnosť s.r.o. so sídlom v Bratislave

Uznesenie 17: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 446/2, pre Prvú distribučnú spoločnosť s.r.o. so sídlom v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 446/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, odčleneným GP č. 11670568-75-21/97 úradne  overeným  dňa  9. 4. 1997, z pozemku parc. č. 446, zapísaným  na LV č. 1748, spoločnosti Prvá distribučná spoločnosť s r.o., so sídlom Gogoľova č. 18 v Bratislave, IČO 31343538, za účelom prevádzkovania novinového stánku na Šustekovej ulici v Bratislave, na dobu neurčitú, za nájomné 120,45 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 602,25 Eur/rok, s tým, že nájomca sa zaväzuje uhradiť aj úhradu za užívanie pozemku od 1. 1. 2013 do účinnosti nájomnej zmluvy vo výške nájomného v súlade s rozhodnutím primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 28/2011.

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 21
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa -nájom pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 446/2, pre Prvú distribučnú spoločnosť s.r.o.
Prítomní: 41 Neprítomní: 4 Za: 39 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0