Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 13: Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5311/27, JUDr. Františkovi Slovíkovi a manželke RNDr. Márii Slovíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie 18: Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5311/27, JUDr. Františkovi Slovíkovi a manželke RNDr. Márii Slovíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj  pozemku registra „C“ KN v  k. ú. Podunajské Biskupice,   parc. č. 5311/27 - ostatné plochy vo výmere 56 m2,   LV  č. 1395, manželom JUDr. Františkovi Slovíkovi a RNDr. Márii Slovíkovej, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu celkom 7 102,48 Eur.

Celková  kúpna cena 7 102,48 Eur pozostáva z dvoch častí: 

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na 114,83 Eur/m2, t. z. celkom 56 m2 za cenu 6 430,48 Eur.

Druhá časť kúpnej ceny 672,00 Eur tvorí náhradu za užívanie pozemku parc. č. 5311/27, spätne za obdobie dvoch rokov vychádzajúc zo sadzby 6,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora č. 28/2011,  ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,

s podmienkami:

1.Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

2.Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý žiadatelia užívajú, majú ho oplotený a pričlenený k vlastnej nehnuteľnosti parc. č. 5225/1, k. ú. Podunajské Biskupice. Majetkovoprávnym usporiadaním žiadaného pozemku sa tento pričlenením do vlastníctva žiadateľov, v existujúcej oplotenej nehnuteľnosti, vytvorí  usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľov.

Hlasovanie č. 22
Návrh na predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5311/27, JUDr. Františkovi Slovíkovi a manželke RNDr. Márii Slovíkovej, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 39 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0