Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2019
Bod č. 1: Otvorenie

Uznesenie 058/2019: Otvorenie

Hlasovanie č. 1
Otvorenie
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2019 o 18 tej hodine

uznesenie č. 058/2019

k bodu č. 1 Otvorenie

A.                Konštatuje, že

-                     zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny, chýba poslanec Milan Levický a Janka Jesenská – Hlavný kontrolór obce

B.                Určuje

Zapisovateľa zápisnice: Ivana Brozmanová

Overovatelia zápisnice:  Viliam Hajný, Rastislav Romančík

C.                Schvaľuje

Program rokovania

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 13.12.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

 Vyvesené: 13.12.2019

 Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0