Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2019
Bod č. 2: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 059/2019: Kontrola plnenia uznesení

Hlasovanie č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2019 o 18 tej hodine

uznesenie č. 059/2019

k bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesení

I.                   Prerokovalo,

Kontrola plnenia uznesení

II.                 

A. Konštatuje, že

Uznesenia sú plnené priebežne

Hlasovanie: za -  5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 13.12.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 13.12.2019

Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0