Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2019
Bod č. 3: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Uznesenie 060/2019: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Hlasovanie č. 3
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2019 o 18 tej hodine

uznesenie č. 060/2019

k bodu č. 3 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

I.   Prerokovalo

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

II.                 

A. Schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 13.12.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 13.12.2019

Zvesené:

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0