Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2019
Bod č. 4: Návrh na Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Uznesenie 061/2019: Návrh na Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Hlasovanie č. 4
Návrh na Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2019 o 18 tej hodine

uznesenie č. 061/2019

k bodu č. 4 Návrh na Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

I.     Prerokovalo

Návrh na Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

II.                 

A.  Konštatuje, že

-                     bola splnená rozhodná doba na vyvesenie

-                     neboli vznesené pripomienky

B.                Berie na vedomie

-                      Dôvodovú správu

C.                Vydáva

Doplnok č. 8 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 13.12.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 13.12.2019

Zvesené:

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0