Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2019
Bod č. 6: MAS Turiec

Uznesenie 063/2019: MAS Turiec

Hlasovanie č. 6
MAS Turiec
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2019 o 18 tej hodine

uznesenie č. 063/2019

k bodu č. 6 MAS Turiec

  1. Prerokovalo

MAS Turiec

II.

  1. Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k

  1. Schvaľuje

Úhradu členského príspevku na rok 2020 v roku 2019 do 15.12.2019

Poskytnutie návratného finančného príspevku v roku 2020 v sumu 1020,- €

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 13.12.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 13.12.2019

Zvesené:

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0