Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2019
Bod č. 7: Rozpočtové opatrenia č. 06/2019

Uznesenie 064/2019: Rozpočtové opatrenia č. 06/2019

Hlasovanie č. 7
Rozpočtové opatrenia č. 06/2019
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2019 o 18 tej hodine

uznesenie č. 064/2019

k bodu č. 7 Rozpočtové opatrenia č. 06/2019

I.     Prerokovalo

Rozpočtové opatrenia č. 06/2019

II.

A.    Schvaľuje

Rozpočtové opatrenia č. 06/2019

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 13.12.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 13.12.2019

Zvesené:

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0