Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2019
Bod č. 8: Návrh rozpočtu na rok 2020 – 2022; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

Uznesenie 065/2019: Návrh rozpočtu na rok 2020 – 2022; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

Hlasovanie č. 8
Návrh rozpočtu na rok 2020 – 2022; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2019 o 18 tej hodine

uznesenie č. 065/2019

k bodu č. 8 Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

I.     Prerokovalo

Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

II.

A.                Konštatuje, že

Návrh na rozpočet bol zverejnený na obecnej výveske najmenej 15 dní pred schvaľovaním

Pripomienky:

Požiadanie o dotácie z účtu: Jednota Dôchodcov Slovenska, TJ Dynamo Príbovce

B.                 Berie na vedomie,

-                     Dôvodovú správu

-                     Stanovisko starostu obce k rozpočtu na rok 2020 a rozpočtové roky 2021 – 2022

-                     Odborné stanovisko hlavného kontrolóra s odporúčaním schváliť

C.                Schvaľuje

-                     rozpočet na rok 2020 a na rozpočtové roky 2021 – 2022 podľa rozpočtovej klasifikácie na hlavné položky

D.                Ukladá

-                     Zverejniť rozpočet na webovej stránke obce

-                     Zaslať cez elektronický portál RIS SAM do 31.01.2020 schválený rozpočet v podrobnej rozpočtovej klasifikácií

Zodpovedný: ekonóm – účtovník

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 13.12.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 13.12.2019

Zvesené:

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0