Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2019
Bod č. 9: Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce

Uznesenie 066/2019: Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce

Hlasovanie č. 9
Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2019 o 18 tej hodine

uznesenie č. 066/2019

k bodu č. 9 Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce

I.     Prerokovalo

Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce

II.

A.Berie na vedomie,

Dôvodovú správu

B.Schvaľuje

B.1Plat starostu obce v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v zmysle § 4 ods. 2 nasledovne:

na mesiac december 2019: 1,6 násobku platu

na mesiac január 2020: 1,4 násobku platu

B.2odmeny poslancom obecného zastupiteľstva v sume po 200 € netto; v koncoročných odmenách je započítaná odmena za zastupiteľstvo december 2019

B.3koncoročnú odmenu Hlavnému kontrolórovi obce vo výške 10 % ročného platu; t. j. 187,00 € brutto

C.Ukladá

Vyplatiť odmeny vo forme zálohy v mesiaci december 2019

Zodpovedný: Emília Remšíková – ekonóm účtovník

Termín: v texte

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 13.12.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 13.12.2019

Zvesené:

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0