Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2019
Bod č. 10: Rôzne:

Uznesenie 067/2019: Rôzne:

Hlasovanie č. 10
Rôzne:
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2019 o 18 tej hodine

UZNESENIE Č. 067/2019

K BODU č. 10 Rôzne

I.     Prerokovalo

Rôzne:

A.Berie na vedomie

A.1Hasiči deťom

Informácia o realizácii ľadovej plochy v areáli pri Turci, pokiaľ to dovolia poveternostné podmienky

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

A.2 Novoročný ohňostroj

Termín: 01.01.2020, čas 00:15 hod

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 13.12.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 13.12.2019

Zvesené:

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0