Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.12.2019
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Uznesenie 76/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

schvaľuje :

 

Zapisovateľku: Bibianu Krechňákovú

Návrhovú komisiu v zložení: poslankyňa Šulovská a poslanec Murín

Overovateľov zápisnice: poslanec Kunst a poslanec Drobniak   

Hlasovanie
Stav hlasovania:   Schválené, Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0