Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 14: Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22, parc. č. 2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie 19: Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22, parc. č. 2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj novovytvorených  pozemkov  registra „C“ KN  v  k. ú. Vajnory,   parc. č. 2697/22 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 a parc. č. 2697/23 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2, ktoré sú podľa GP č. 23/2013 oddelené od pozemku registra „E“ parc. č. 349/2, evidované na LV č. 5389, k. ú. Vajnory, manželom Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu celkom 5 153,28 Eur.

Celková  kúpna cena 5 153,28 Eur pozostáva z dvoch častí: 

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na 95,36 Eur/m2, t. z. celkom za 48 m2  za cenu 4 577,28 Eur.

Druhá časť kúpnej ceny 576,00 Eur tvorí náhradu za užívanie  pozemkov parc. č. 2697/22 a  parc. č. 2697/23, spolu vo výmere 48 m2, spätne za obdobie dvoch rokov, vychádzajúc zo sadzby 6,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora č. 28/2011,  ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno.

s podmienkami:

1.Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

2.Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, ktoré bezprostredne susedia s pozemkami parc. č. 1283, parc. č. 1286/1, vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok parc. č. 2697/23 žiadatelia využívajú ako predzáhradku a majú ho oplotený. Pozemok č. 2697/22 sa nachádza medzi plotom žiadateľov a chodníkom, v súčasnosti je znečisťovaný majiteľmi psov pri venčení. Oplotením tohto pozemku a pričlenením k vlastným pozemkom hore citovaným a majetkovoprávnym usporiadaním oboch novovytvorených pozemkov v prospech žiadateľov, sa vytvorí majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľov.

Hlasovanie č. 23
Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22, parc. č. 2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 39 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0