Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.12.2019
Bod č. 2: Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín v roku 2020

Uznesenie 77/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

schvaľuje  

termíny zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín, Kremeľská 39, Bratislava, ktoré sa budú konať v zasadačke miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2020 nasledovne: 

24. február 2020         o 17:30 hod.

20. apríl 2020             o 17:30 hod.

22. jún 2020                o 17:30 hod.

21. september 2020    o 17:30 hod.

09. november 2020     o 17:30 hod.

14. december 2020     o 17:30 hod.

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0