Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.12.2019
Bod č. 3: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 1/2019 zo dňa 16.12.2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole.

Uznesenie 78/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

Schvaľuje

VZN č. 1/2019 v znení pozmeňovacieho návrhu  

Ukladá

Starostke mestskej časti zverejniť VZN č. 1/2019 na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Devín po dobu minimálne 15 dní

Termín: do 17.12.2019

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 4 Proti: 1 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0