Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.12.2019
Bod č. 4: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 2/2019 zo dňa 16.12.2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Devín.

Uznesenie 79/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

Schvaľuje

VZN č. 2/2019 v znení pozmeňovacieho návrhu

Ukladá

Starostke mestskej časti zapracovať schválené VZN č. 2/2019 do pôvodného VZN č. 3/2012 a úplné znenie VZN č. 2/2019 zverejniť na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Devín po dobu minimálne 15 dní

Termín: do 17.12.2019

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 3 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0