Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.12.2019
Bod č. 5: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 3/2019 zo dňa 16.12.2019 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava - Devín.

Uznesenie 80/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

Schvaľuje :

VZN č. 3/2019 v predloženom znení

Ukladá

Starostke mestskej časti zverejniť schválené znenie VZN č. 3/2019 na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Devín po dobu minimálne 15 dní

Termín: do 17.12.2019

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0