Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.12.2019
Bod č. 6: Správa Miestneho kontrolóra z kontroly dodržiavania, aktuálnosti a úplnosti VZN mestskej časti Bratislava – Devín.

Uznesenie 81/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

berie na vedomie

správu z kontroly dodržiavania, aktuálnosti a úplnosti VZN mestskej časti Bratislava - Devín

bez pripomienok.

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0