Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.12.2019
Bod č. 7: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.

Uznesenie 82/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

schvaľuje :

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devín bez pripomienok .

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0