Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2019
Bod č. 7: Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku parc. č. 637/18 na Beblavého ulici

Uznesenie 133/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1) v súlade s § 9 a § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. z.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zámer prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, a to:

 • pozemok parc. č 637/18 vo výmere 19 m2, druh pozemku: ostatná plocha,

ktorý sa nachádza na Beblavého ulici, zapísaný na liste vlastníctva č. 10, katastrálne územie Staré Mesto,

 

2) v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti v nasledovnom znení:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603 147 (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 281 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Smernicou mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, ktorou sa určujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží, týmto

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž

na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku nachádzajúceho sa v Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za nasledovných súťažných podmienok:

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

 • nájom pozemku registra „C“ parc. č. 637/18, vo výmere 19 m2, druh pozemku: ostatná plocha, k.ú. Staré Mesto. Pozemok sa nachádza na Beblavého ulici.

 

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov:

 • Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke  www.staremesto.sk alebo  osobne  prevziať v  termíne od 10.01.2020 do 27.01.2020 v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č.3, 814 21 Bratislava v úradných hodinách:

Pondelok

07:30 – 17.00

Utorok

07:30 – 15.00

Streda

07:30 – 17.00

Štvrtok

07:30 – 15.00

Piatok

07:30 – 13.30

3. Oznam o vyhlásení súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené v Bratislavských novinách, ktoré vychádzajú dňa 10.01.2020.

 

4. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Mgr. Vladimír Kliment, tel.: 02/59 246 324, vladimir.kliment@staremesto.sk

 

5. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, a to na 2 roky.

 

6. Účel nájmu je parkovanie osobného motorového vozidla

 

7. Minimálna výška nájomného je 80,00 Eur/m2/rok

 

8. Ďalšie podmienky nájmu nehnuteľnosti:

a) Nájomca bude povinný uhradiť prenajímateľovi finančnú kauciu vo výške trojmesačného dohodnutého nájomného pri podpise nájomnej zmluvy na účet prenajímateľa,

b) Nájomca nie je oprávnený na pozemku realizovať' stavbu. Nájomca je však oprávnený na vlastne náklady nainštalovať' na pozemku mechanické zariadenie zabraňujúce neoprávnenému parkovaniu cudzích motorových vozidiel.

c) Uchádzač musí mať trvalý pobyt alebo musí vlastniť byt na Beblavého, Židovskej a Mikulášskej ulici v Bratislave

d) Uchádzač nesmie byť vlastníkom ani spoluvlastníkom garáže na Beblavého, Židovskej a Mikulášskej ulici v Bratislave,

e) Uchádzač nesmie byť vlastníkom ani väčšinovým spoluvlastníkom pozemku na Beblavého, Židovskej a Mikulášskej ulici v Bratislave, na ktorom je možné trvalé státie alebo parkovanie motorového vozidla.

Podmienky uvedené pod písmenom c) až e) uchádzač doloží formou čestného vyhlásenia spolu so súťažným návrhom.

 

9. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov:

 • Súťažný návrh  je  možné  podať  len  na  tlačive  záväznej  ponuky.  Na  súťažné  návrhy podané na inom tlačive ako určenom,  nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením: „ obchodná verejná súťaž, nájom pozemku, Beblavého ulica, NEOTVÁRAŤ !“
 • Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 20,00 EUR a to v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto a doklad o úhrade vložiť do obálky,
 • Súťažné návrhy je možné podávať termíne do 27.01.2020 do 17:00 hod,
 • Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne. Súťažný návrh musí obsahovať súčasne všetky údaje požadované podľa bodu 7. V prípade ak neobsahuje čo i len jednu požiadavku definovanú v bode 7, komisia návrh odmietne,
 • Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby podnikatelia priložia k súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac,
 • Navrhovatelia predložia čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou v nasledovnom znení: Navrhovateľ ani akýkoľvek iný subjekt s personálnym, prípadne majetkovým prepojením na navrhovateľa nemá nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Hlavnému mestu SR Bratislave, Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni alebo daňovému úradu. Navrhovateľ berie na vedomie, že v prípade zistenia nedovoleného obmedzenia súťaže dohodou medzi ním a iným subjektom, spočívajúcou v koordinácii podľa § 4 ods.4 písm. j) zák. č. 13612001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 34711990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, je mestská časť oprávnená neuzatvoriť zmluvu s ním alebo s takýmto subjektom, resp. od už uzatvorenej zmluvy odstúpiť, pričom tieto subjekty budú povinné nahradiť mestskej časti vzniknutú škodu.“,
 • Navrhovateľ predloží k záväznému súťažnému návrhu písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene            a doplnení niektorých zákonov.
 • Obálky  so  súťažnými  návrhmi  sa  budú  otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené                        v termíne do 14.02.2020.

 

10. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov

Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá výška nájomného.

 

11. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 21.02.2020 na internetovej stránke www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Nájomná zmluva bude uzatvorená v lehote do 60 dní odo dňa oznámenia výsledkov víťaznému navrhovateľovi. Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne upovedomení.

 

12. Výhrada zrušenia súťaže

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto  obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú  navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení.

 

13. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.

Hlasovanie č. 19
Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku parc. č. 637/18 na Beblavého ulici
Schválené Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1