Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2019
Bod č. 8: Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 134/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok nasledovne:

 

1.         DRAGONARA, s. r. o.                                                              15 088,26 EUR,

2.         S-Hanza, s. r. o.                                                                          17 724,37 EUR,

3.         Mária Grnová                                                                               6 925,69 EUR,

4.         VUIS NOVA, s. r. o.                                                                    4 112,12 EUR,        

 

           SPOLU :                                                                                      43 850,44 EUR.

Hlasovanie č. 20
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Schválené Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 21 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0