Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2019
Bod č. 9: Správa o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vyhodnotenie realizácie Staromestského programu 2019 – 2022 za rok 2019

Uznesenie 135/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu o činnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vyhodnotenie Staromestského programu 2019 -2022, realizácie v roku 2019.

Hlasovanie č. 21
Správa o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vyhodnotenie realizácie Staromestského programu 2019 ­ 2022 za rok 2019
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0