Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2019
Bod č. 10: Správa z kontroly dodržiavania zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 2018

Uznesenie 136/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu z kontroly dodržiavania zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 2018.

Hlasovanie č. 22
Správa z kontroly dodržiavania zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 2018
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1