Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2019
Bod č. 11: Správa z kontroly v oblasti výberu poplatku za rozvoj v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 v zmysle zákona č. 497/2015 Z. z. z 20.11.2015

Uznesenie 137/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu z kontroly v oblasti výberu poplatku za rozvoj v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. z 20.11.2015.

Hlasovanie č. 23
Správa z kontroly v oblasti výberu poplatku za rozvoj v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 v zmysle zákona č. 497/2015 Z. z. z 20.11.2015
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0