Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2019
Bod č. 13: Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020

Uznesenie 139/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

plán termínov zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020;

B. schvaľuje

plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020.

Hlasovanie č. 27
Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
Schválené Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0