Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2019
Bod č. 13A: Voľba člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z dôvodu vzdania sa poslanca Milana Remiša z členstva v miestnej rade

Uznesenie 140/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

vzdanie sa poslanca Milana REMIŠA z členstva v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto;

B. volí

za člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poslanca Ľubomíra BOHÁČA.

Hlasovanie č. 28
Voľba člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z dôvodu vzdania sa poslanca Milana Remiša z členstva v miestnej rade
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1