Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2019
Bod č. 14A: Konanie v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – rozhodnutie vo veci

Uznesenie 142/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako vecne príslušný orgán podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

zastavuje

konanie voči poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doc. Mgr. art. Štefanovi Bučkovi, činnému v 7. volebnom období, nakoľko v čase rozhodovania vo veci doc. Mgr. art. Štefan Bučko nie je verejným funkcionárom podľa čl. 3 ods. 1 ústavného zákona.

Hlasovanie č. 30
Konanie v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov-rozhodnutie vo veci
Schválené Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0