Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 17: Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava Kd 475/14/1100-14 zo dňa 10. 11. 2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Uznesenie 22: Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava Kd 475/14/1100-14 zo dňa 10. 11. 2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

nevyhovuje

protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava Kd 475/14/1100-14 zo dňa 10. 11. 2014, proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Hlasovanie č. 27
Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava Kd 475/14/1100-14 zo dňa 10. 11. 2014 proti VZN mesta Bratislavy č. 4/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Bratislavy
Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 7 Nehlasovali: 0