Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 18: Návrh na schválenie rozhodnutia č. 17/2014 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku

Uznesenie 23: Návrh na schválenie rozhodnutia č. 17/2014 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

rozhodnutie č. 17/2014 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku.

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

aby predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s úpravou tejto pôsobnosti.

T: 1. 10. 2015

Hlasovanie č. 28
Návrh na schválenie rozhodnutia č. 17/2014 primátora mesta Bratislavy o pôsobnosti mesta Bratislavy a MČ mesta Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku
Prítomní: 40 Neprítomní: 5 Za: 40 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0