Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 19: Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní

Uznesenie 24: Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje urovnanie sporných nárokov, ktoré vznikli medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Alexandrom Schweigerom, Bratislava, uzatvorením dohody, ktorej predmetom je, že:

Juraj Schweiger rod. Schweiger, bol ku dňu svojej smrti, podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností pôvodne zapísaných v PK vl. č. 1982, k. ú. Prievoz (Oberufer), a to parc. č. 1401/6 – roľa v hone vo výmere 318 m², parc. č. 1401/7 – cesta vo výmere 26 m² a stavby – domu, č. pop. 1105, aktuálne zapísaných na LV č. 7 vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre k. ú. Nivy, obec: Bratislava, mestská časť Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II, ako:

- pozemok registra „C“ KN č. 3439 vo výmere 117 m² vedený ako záhrady,

- pozemok registra „C“ KN č. 3440 vo výmere 135 m² vedený ako zastavané plochy a nádvoria,

- stavba, súpis. č. 848, na pozemku parc. č. 3440

vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2.

Mária Schweigerová, rod. Nagyová, bola ku dňu svojej smrti, podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností pôvodne zapísaných v PK vl. č. 1982, k. ú. Prievoz (Oberufer), a to parc. č. 1401/6 – roľa v hone vo výmere 318 m², parc. č. 1401/7 – cesta vo výmere 26 m² a stavby – domu, č. pop. 1105, aktuálne zapísaných na LV č. 7 vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre k. ú. Nivy, obec: Bratislava, mestská časť Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II, ako:

- pozemok registra „C“ KN č. 3439 o výmere 117 m² vedený ako záhrady,

- pozemok registra „C“ KN č. 3440 o výmere 135 m² vedený ako zastavané plochy a nádvoria,

- stavba, súpis. č. 848, na pozemku parc. č. 3440

vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2.

Hlasovanie č. 29
Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní
Prítomní: 40 Neprítomní: 5 Za: 40 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0