Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2020
Bod č. 2: Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22.09.2015, uznesenia č. 63/2017 zo 16.05.2017 a uznesenia č. 76/2019 z 25.06.2019 ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 2/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 84/2015 zo dňa 22. septembra 2015, meneného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 63/2017 zo dňa 16. mája 2017 a uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 76/2019 zo dňa 25. júna 2019, ktorými boli schválené zmluvné podmienky a ich zmena týkajúce sa nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. IČO 35 972 254, ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to nasledovne:

 

a) v časti A bod 4) slová „výška nájmu: 38 704,00 Eur t. j. 9 676,00/štvrťrok za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017, 34 950,00 Eur  t. j. 8 737,50 Eur/štvrťrok za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2019 a 33 543,00 Eur t. j. 8 385,75 Eur/štvrťrok za obdobie od 01.01.2020 do 30.11.2025.“ sa nahrádzajú slovami:

„výška nájomného: 38 704,00 Eur t. j. 9 676,00/štvrťrok za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017,

34 950,00 Eur t. j. 8 737,50 Eur/štvrťrok za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2019,

33 543,00 Eur t. j. 8 385,75 Eur/štvrťrok za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020,

34 950,00 Eur t. j. 8 737,50 Eur/štvrťrok za obdobie od 01.02.2020 do 30.11.2025.“

 

b) časť A bod 5) Príloha č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme tepelno-energetických zariadení bude upravená a bude znieť nasledovne

 

Zoznam tepelno-energetických zariadení, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy

Poradové číslo

Adresa kotolne (zdroj)

Objekt spotreby

1

BK Bartókova 1

Bartókova 4, Bartókova 6, Mozartova 10-12, Mozartova 13-15, Mozartova 14-16

2

DK Drotárska cesta 39

Drotárska cesta 41

3

BK Gorkého 6

Gorkého 6, Gorkého 8

4

DK Hollého 13

Hollého 7-13

5

DK Medená 19

Kúpeľná 7, Medená 19

6

BK Palisády 14

Palisády 8,10,12,14

7

DK Panenská 1

Panenská 1, Panenská 3

8

DK Radlinského 4

Radlinského 4, Mickiewiczova 3

9

DK Zochova 22

Zochova 22, Palisády 4

 

Sekundárne rozvody tepelných okruhov OST

Poradové číslo

Adresa kotolne

Objekt spotreby

1

SR Gajova 5

Grösslingova 12,14,16; Gajova 7, Grösslingova 10, Grösslingova 6-8, Gajova 5

2

SR Jakubovo nám. 9

Dostojevského rad 15, Jakubovo nám. 9, Lazaretská 34, Jakubovo nám. 14, 15, Klemensova 19, Jakubovo nám. 10, 11, Dostojevského rad 11

3

SR Kmeťovo nám. 3

Kmeťovo nám. 2, Wilsonova 1, 3

4

SR Krížna 32

Krížna 20, Krížna 22, Záhradnícka 23, 25, Krížna 24,26,28; Krížna 34-36, Krížna 38, Krížna 40, Karadžičova 57, Karadžičova 49-51, Karadžičova 53-55 

5

SR Povraznícka 14

Šancová 50, Povraznícka 13, Povraznícka 8-14, Belopotockého 2-6, Žilinská 16; Björnsonova 7,9; Björnsonova 11; Björnsonova 13; Lehotského 1; Škovránčia 1-3, Žilinská 8,10,12,14; Žilinská 18-20, Povraznícka 15; Šancová 54; Belopotockého 1, 3; Lehotského 6; Šancová 48 + Povraznícka 18; Šancová 56; Povraznícka 16; Šancová 52 –podnikateľský režim

6

SR Povraznícka 4

Záhrebská 1,3,5; Björnsonova 10, Povraznícka 6; Anenská 4, Mýtna 9; Záhrebská 7,9,11,13; Björnsonova 12-14; Björnsonova 16; Záhrebská 2; Záhrebská 4-8; Mýtna 11-13; Povraznícka 2-4; Mýtna 15; Šancová 58

7

SR Šancova 68

Mýtna 19-21, Tabaková 2; Mýtna 38-40; Tabaková 4-10 + Záhrebská 10-12; Mýtna 23, Tabaková 1

8

SR Moskovská

Šoltésovej 26-32;  Šoltésovej 5, Karadžičova 27; Lužická 5-7, Šoltésovej 24; Poľná 21-23, Karadžičova 23-25; Lužická 3

9

SR Továrenská 1

Gajova 21; Grösslingova 38;

Grösslingova 40+NP; Továrenská 7; Grösslingová 48

10

SR Továrenská 6

Dostojevského rad 25, Továrenská 8; Továrenská 4; Továrenská 6

V ostatnej časti zostáva uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 zo dňa 22. septembra 2015, zmenené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 63/2017 zo dňa 16. mája 2017 a zmenené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 76/2019 zo dňa 25. júna 2019, nezmenené.

Hlasovanie č. 6
Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22.09.2015, uznesenia č. 63/2017 zo 16.05.2017 a uznesenia č. 76/2019 z 25.06.2019 ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0