Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2020
Bod č. 3: Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave

Uznesenie 3/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1)  v súlade s §9 a  9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. z.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zámer prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava–Staré Mesto spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, a to:

•  nebytový priestor č. 10, s výmerou 166,8 m2, nachádzajúci sa na prvom poschodí bytového domu Štúrova 6 v Bratislave,  súpisné číslo  13,  na ulici Štúrova, číslo vchodu 6, postavený na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 178, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m2, katastrálne územie Staré Mesto.

Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 6647 pre katastrálne územie Staré Mesto, Okres: Bratislava I, Obec: BA-m.č. Staré Mesto.

 

2)  v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a    v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti  v nasledovnom znení

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603 147 (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa paragrafu 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, paragrafu 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto týmto

v y h l a s u j e

 

obchodnú verejnú súťaž

na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za nasledovných súťažných podmienok:

 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

• nebytový priestor č. 10, s výmerou 166,8 m2, nachádzajúci sa na prvom poschodí bytového domu Štúrova 6  v Bratislave,  súpisné číslo  13,  na ulici Štúrova, číslo vchodu 6, postavený na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 178, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m2, katastrálne územie Staré Mesto,

Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 6647 pre katastrálne územie Staré Mesto, Okres: Bratislava I, Obec: BA-m.č. Staré Mesto.

 

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov:

Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke  www.staremesto.sk  alebo  osobne  prevziať v  termíne od 15.02.2020 do 15.04.2020 do 12.00 hod. v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 3, 814 21 Bratislava v úradných hodinách

Pondelok

07:30 – 17.00

Utorok

07:30 – 15.00

Streda

07:30 – 17.00

Štvrtok

07:30 – 15.00

Piatok

07:30 – 13.30

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Mgr. Kristína Majvitorová, tel: +421 911 821 396 , kristina.majvitorova@staremesto.sk

 

4. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú

 

5. Účel nájmu: kancelária, administratíva, ateliér, galéria

 

6. Minimálna výška nájomného: 7,00 EUR/m²/mesiac

 

7. Ďalšie podmienky nájmu nehnuteľnosti:

 • Nájomca bude povinný uhradiť prenajímateľovi finančnú kauciu vo výške trojmesačného   dohodnutého   nájomného  do  10  dní  odo  dňa  podpisu  nájomnej  zmluvy  na  účet prenajímateľa;

 • Nájomca bude povinný v lehote určenej v nájomnej zmluve podpísať notársku zápisnicu,  ktorou vyjadrí súhlas s vykonateľnosťou svojich záväzkov voči prenajímateľovi, ktoré mu vyplývajú  z nájomnej  zmluvy  a  použitím  notárskej    zápisnice  ako  exekučného   titulu -  konkrétne bude nájomca  súhlasiť  s vykonateľnosťou svojho  záväzku vypratať a odovzdať predmet nájmu  v  prvý  pracovný  deň  po  dni  skončenia  nájmu  z dôvodu uplynutia doby  nájmu,  na  ktorú  bol  nájom dohodnutý  alebo  po  ukončení  nájmu  v   dôsledku písomnej dohody  o skončení  nájmu  alebo  v dôsledku  zániku  nájmu  výpoveďou  a bude  súhlasiť    s vykonateľnosťou  svojho  záväzku  platiť  nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu  a zaplatiť  všetky  splatné  pohľadávky  vzniknuté  na  základe nájomnej zmluvy  spolu  s ich  príslušenstvom v deň ukončenia nájmu. Náklady na spísanie notárskej zápisnice znáša nájomca.

 • Nájomca  môže  vykonať  stavebné úpravy,  opravy,  udržiavacie práce, rekonštrukciu alebo modernizáciu  predmetu   nájmu  až   na  základe  predchádzajúceho  písomného   súhlasu mestskej časti ako prenajímateľa, v ktorom bude  presne špecifikovaný rozsah, charakter a predbežná cenová kalkulácia plánovaných zmien.

 

8. Obsah a spôsob spracovania, označenia a podávania súťažných návrhov:

•   Súťažný návrh  je  možné  podať  len  na  tlačive  záväznej  ponuky.  Na  súťažné  návrhy  podané na inom tlačive ako určenom,  nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke neporušenej, nepriehľadnej a nepriesvitnej  s označením: „obchodná verejná súťaž, nájom nebytového priestoru, Štúrova č. 6, NEOTVÁRAŤ !“

•  Navrhovatelia sú povinní uviesť vo svojom súťažnom návrhu presný účel nájmu,  predložiť stručný podnikateľský zámer a odhadovanú výšku investícií do rekonštrukcie priestorov. V prípade ak táto podmienka nebude splnená, súťažná komisia súťažný návrh odmietne.

•  Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 20,00 EUR a to v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava–Staré Mesto a doklad o úhrade vložiť do obálky.

•  Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 15.04.2020  do 17.00  hod.

•  Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

Súťažný návrh musí obsahovať súčasne všetky údaje požadované podľa bodu 8. V prípade ak neobsahuje čo i len jednu požiadavku definovanú v bode 8., komisia návrh odmietne.

•  Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom  náklady, ktoré  im  vznikli  v  súvislosti  s  účasťou v súťaži.

•  Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby podnikatelia priložia k súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac.

•  Navrhovatelia predložia čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou v nasledovnom znení:

 „Navrhovateľ ani akýkoľvek iný subjekt s personálnym, prípadne majetkovým prepojením na navrhovateľa nemá nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  Hlavnému mestu SR Bratislave, Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni alebo daňovému úradu. Navrhovateľ berie na vedomie, že v prípade zistenia nedovoleného obmedzenia súťaže dohodou medzi ním a iným subjektom, spočívajúcou v koordinácii podľa § 4 ods.4 písm. j) zák. č. 13612001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 34711990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, je mestská časť oprávnená neuzatvoriť zmluvu s ním alebo s takýmto subjektom, resp. od už uzatvorenej zmluvy odstúpiť, pričom tieto subjekty budú povinné nahradiť mestskej časti vzniknutú škodu.“

•  Navrhovateľ predloží k záväznému súťažnému návrhu písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

•  Obálky  so  súťažnými návrhmi sa  budú otvárať a  súťažné návrhy budú  vyhodnotené  v termíne  do 15.05.2020.

 

9. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov

Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá výška nájomného.

 

10. Zverejnenie výsledkov súťaže

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 29.05.2020 na internetovej stránke www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne upovedomení.

 

11. Výhrada zrušenia súťaže

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušení súťaže budú  navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení.

 

12. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.

Hlasovanie č. 7
Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0