Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2020
Bod č. 4: Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.

Uznesenie 4/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.

Hlasovanie č. 10
Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. (berie na vedomie)
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0