Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2020
Bod č. 6: Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 6/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie č. 12
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0