Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2020
Bod č. 6A: Návrh na začatie konania v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Uznesenie 7/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako vecne príslušný orgán v zmysle čl. 9 ods. 1 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

A. konštatuje,

že konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov na základe riadne odôvodneného podnetu voči verejnému funkcionárovi Mgr. arch. Miroslavovi Vrábelovi, poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto začalo doručením podnetu dňa 09.01.2020;

B. žiada

predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

aby zabezpečil vyjadrenie dotknutého verejného funkcionára ku konaniu a ak je to potrebné, aby získal ďalšie dôkazy relevantné k predmetu konania v súlade s čl. 9 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;

C. ukladá

Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

aby predložila na najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto návrh rozhodnutia vo veci, v ktorej sa začalo konanie podľa bodu A. tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 13
Návrh na začatie konania v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0