Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2020
Bod č. 7A: Písomná informácia o situácii na ZŠ Hlboká

Uznesenie 8/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

žiada

starostku mestskej časti,

aby na najbližšie riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predložila písomnú informáciu o situácii na ZŠ Hlboká.

T: 17.03.2020

Hlasovanie č. 14
Rôzne (návrh p.Vagača)
Schválené Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0