Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2020
Bod č. 7B: Informácia ako sa mestská časť pripravuje na očakávaný nárast obyvateľov po dokončení zóny Chalupkova, najmä v súvislosti s kapacitami ZŠ a MŠ

Uznesenie 9/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

žiada

starostku mestskej časti,

aby na najbližšie riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predložila písomnú informáciu o tom, ako sa mestská časť pripravuje na očakávaný nárast obyvateľov po dokončení zóny Chalupkova, najmä v súvislosti s kapacitami ZŠ a MŠ.

T: 17.03.2020

Hlasovanie č. 15
Rôzne (návrh p.Vagača)
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0