Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 17: TE-479 Podklady na založenie akciovej spoločnosti, návrh organizačnej štruktúry a následného personálneho obsadenia - A részvénytársaság létrehozásához szükséges iratok, a szervezeti felépítés és az azt követő személyzet javaslata

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 27
TE-479 Podklady na založenie akciovej spoločnosti, návrh organizačnej štruktúry a následného personálneho obsadenia - A részvénytársaság létrehozásához szükséges iratok, a szervezeti felépítés és az azt követő személyzet javaslata (PN - MJ Less)
Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 4