Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 18: TE-555/2020 Správa o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2019 - Jelentés Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2019 - es évi megvalósítási tervének kiértékeléséről

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 29
TE-555/2020 Správa o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2019 - Jelentés Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2019 - es évi megvalósítási tervének kiértékeléséről
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1