Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 20.1: TE-557/2020 - ZO Slovenský zväz telesne postihnutých

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 31
Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely - Szociális és egészségügyi célokra létrehozott alapból való támogatásra irányuló kérelem - TE-557/2020 - ZO Slovenský zväz telesne postihnutých
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1