Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.9: TE-575_2020_Ondrej Seben - predaj pozemku

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 44
TE-575_2020_Ondrej Seben - predaj pozemku
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0