Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.16: TE-587_2020_OVS_MŠ Handlovská

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 52
TE-587_2020_OVS_MŠ Handlovská
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0