Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.18: TE-589_2020-Letné sezónne terasy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 61
TE-589_2020-Letné sezónne terasy (Melinda Tomová)
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1