Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.18: TE-589_2020-Letné sezónne terasy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 67
TE-589_2020-Letné sezónne terasy (Monika Bálintová)
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0