Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.20: TE-604_2020_Správa OVS_býv. Aranysas

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 72
TE-604_2020_Správa OVS_býv. Aranysas
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0