Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 25: TE-592/2020 Informatívna správa o verejných obstarávaniach - Beszámoló a közbeszerzésekről

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 77
TE-592/2020 Informatívna správa o verejných obstarávaniach -Beszámoló a közbeszerzésekről
Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0