Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 1: Otvorenie – Megnyitó

Uznesenie 608/2020: Uznesenie k návrhu overovateľov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
určuje
dvoch overovateľov 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne:
- Mgr. Patrik Ruman,
- Mgr. Ildikó Bauer.


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0